huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


[vorige bral: "Types - De Rode Broek"] [Huiswaarts] [volgende bral: "Jungle"]

09/06/2004: "Examenvreugd"


Dit verhaal, mijn verhaal, laat zich toch nog opmerkelijk snel vertellen. Vlak voor mijn eenentwintigste verjaardag was ik alsnog ontevreden over mijn eindexamenresultaten en ofschoon ik reeds lang was toegelaten tot het universitaire onderwijs en het kandidaatsexamen reeds succesvol had afgerond, besloot ik het eindexamenjaar over te doen opdat ik de ontsierende achten voor grieks en natuurkunde en de negen min voor biologie van mijn eindlijst zou kunnen poetsen om aldus alsnog het maatschappelijk waardevolle cum laude aan mijn cv te kunnen toevoegen. Onder de destijds geldende wettelijke bepalingen was dit alleen mogelijk indien het gehele eindexamen ongeldig werd verklaard door het bevoegd gezag. De reglementen van het Christenlyceum verleenden de bevoegdheid daartoe bij exclusiviteit aan de rectrix die zulks bij zwaarwegende gronden binnen drie en dertig maanden na het verstrekken van het door de eindexamenkandidaat mede ondertekende diploma en het gewaarmerkte getuigschrift en gehoord de ex-examinandus kon besluiten.

In die tijd nam ik nog standvastige besluiten en bekommerde ik me niet om de mogelijke consequenties daarvan. Ik verzocht simpelweg per aangetekend schrijven het eindexamen ongeldig te verklaren (ik bezit nog een afschrift van deze twee-regelige brief). De rectrix voelde zich genoodzaakt velen over mijn verzoek te consulteren (waaronder de decaan van de universiteit, de docentenvergadering van het Christenlyceum en mijn voogd). Allen adviseerden, zoals te verwachten viel, negatief. Daar de procedure echter formeel in het horen van louter de ex-examinandus voorzag - in aanvulling op de toetsing op zwaarwegendheid van de gronden - en zij zich geconfronteerd zag met een talentvolle, doch koppige oudleerling die nimmer betrapt was op plichtverzuim of onregelmatigheden, gaf zij zich uiteindelijk gewonnen. Hierbij moet worden aangetekend dat de overgave niet volledig was aangezien ze kans zag de voorwaarde op te leggen dat ik mijn universitaire opleiding gedurende een jaar zou moeten onderbreken om fysiek de lessen van het eindexamenjaar te kunnen volgen. Zij stelde mijn aanwezigheid tijdens de lessen en op zogenoemde buitenschoolse activiteiten verplicht ofschoon zij hiertoe de bevoegdheid niet leek te bezitten (de rectrix schermde met een reglement van orde dat ik niet kende en ook niet kon of heb kunnen achterhalen). Dit beviel mij minder en het is niet onwaarschijnlijk dat zij ook op die onvrede speculeerde in de hoop dat ik mijn verzoek het eindexamen ongeldig te verklaren alsnog zou intrekken. Dit deed ik evenwel niet.

De herziening van de cijferlijst zag ik als een belangrijke investering in mijn toekomst. Het ongemak als ook formeel volwassenen plaats te moeten nemen tussen de brugpiepers van weleer was au fond een gering offer voor het "cum" dat ik zag als de perfecte afronding van een voorwetenschappelijk bestaan. Aldus hoefde ik me geen enkele zorg meer te maken over mijn toekomst.

Mijn onderneming bleek echter vanaf het eerste moment gedoemd. Ondanks de door mij aangegane verplichting moest ik de introductiedag verzuimen. Het betrof de begrafenis van een oudoom, een kleine middenstander die ik desondanks graag mocht en dikwijls bezocht. Ome Hank had mij uitvoerig bedacht in zijn testament, waarschijnlijk omdat hij meende dat ik naar hem was vernoemd. Dit is niet zo: ik heet eigenlijk Hans naar mijn grootvader aan moederszijde maar mijn vader verhaspelde mijn voornaam bij de burgerlijke stand zodat ik als storende spelfout door het leven ga. Aanvankelijk leek het missen van die introductiedag geen probleem. Ik hoefde immers niet te worden ingewijd in de regelementen en procedures daar ik deze al een keer met goed gevolg had gevolgd. De consequenties waren echter desastreus en onafwendbaar.

Zonder rooster miste ik vanaf de eerste dag de aansluiting bij het ritme van de groep waardoor ik van de acht verplichte vakken er twee verzuimde (Duits en Aardrijkskunde). Ik begrijp nog steeds niet goed waarom mij dat niet opviel al moet ik achteraf toegeven dat ik op het Christengymnasium weliswaar fysiek aanwezig was, maar geestelijk in andere dimensies verkeerde door enige simultaan verlopende verliefdheden. De planning om de drie dames binnen mijn bereik en buiten hun zicht te houden kan te veel van het goede geweest zijn, ben ik bang. Hoe het ook zij. Ik verzuimde twee vakken en daardoor miste ik de aankondiging voor de data van de schoolonderzoeken. Niemand lichtte mij in en ik werd ook door niemand aangesproken op het feit dat ik dit onderdeel van de examinering gemist had. Er werd louter vastgesteld en proces verbaal opgesteld maar nergens kwam de gedachte op dat het verzuim geen moedwil was geweest. Hierdoor kreeg ik ook niet de mogelijkheid de desbetreffende vakken in te halen. Nog dagelijks vraag ik me af of dit moedwil en boze opzet is geweest. In ieder geval vermoed ik de sterke regie van de rectrix. Het verlies van het diploma (althans het mislukken van de herovering daarvan) kwam hard aan. Noodgedwongen moest ik mijn universitaire opleiding beindigen daar de grond voor toetreding tot het wetenschappelijk onderwijs formeel vernietigd was.

Een herkansing op het Christenlyceum zat er niet in. Men weigerde mij, aangezien volgens de reglementen slechts een tweetal pogingen gedaan mocht worden. Toch kom ik nog op de reunie ter gelegenheid van het eeuwfeest van de school. Maar dan bespringen mijn jaargenoten me en word ik het slachtoffer van zinloos geweld. Het eerste van het Christenlyceum!


Reedsch...43 toevoegingen, reedsch

Ik zou die rectrix -desnoods met vuilniszak zoooooo ongeloofelijk hard van achteren genomen hebben....

Maarja, die van mij was de Vries Lentsch.

In haar fysiek betere jaren

Wat is er overigens met de rest van uw leven gebeurd, heer Roemer?

bromde Vil om 10:41 AM (op 06-09-2004)


Wat scoorde u trouwens voor nederlands, heer Roemer. Een elf?

bromde mack om 10:55 AM (op 06-09-2004)


Wees blij Roemer. Je had maar zo een intellectueel kunnen worden. Brrr.

bromde Lennard om 10:57 AM (op 06-09-2004)


Ondanks dat de afloop na vijf regels al duidelijk was, kromde mijn tenen zich bij het verder lezen dermate, dat er lichte krampverschijnselen optraden.
Waarvoor dank. Wel had ik nog de stille hoop dat je je bevoorbeeld aan een jong klasgenootje had vergrepen en dat dat de reden van verwijdering was.

bromde Arnaud om 11:29 AM (op 06-09-2004)


Loser.

bromde Marnix om 11:36 AM (op 06-09-2004)


'Reglementen', verdomme, niet 'regelementen'! Dat laatste woord doet pijn aan m'n ogen. Maar... mooi geschreven verhaal.

'Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.'
O.

bromde Paul om 11:40 AM (op 06-09-2004)


Waar Paul? Waar...?

bromde Bicat's autocorrector om 11:54 AM (op 06-09-2004)


*krabt aan ongewassen en harige naad*

Zo, gebeurt hier nog wat?

*GAAAP*

Veel te kort zo'n weekeind. Kunnen we niet gewoon helemaal stoppen met werken?

bromde Kiers om 11:58 AM (op 06-09-2004)


Voor Nederlands een elf? Lijkt me sterk, als je op het lySeum zit.

bromde Dreknek om 11:59 AM (op 06-09-2004)


KUT! Alarm! En dat alleen maar omdat ik aan mijn achterste krab? Het Normen & Waardenbeleid gaat wel heel ver nu met die inhouse camera's.

bromde Kiers om 12:02 PM (op 06-09-2004)


Of ernaast staat, bezoekt of wat dan ook. Zoek het zelf maar uit, waarom zou ik dat op MAANDAG allemaal gaan doen?

bromde Dreknek om 12:03 PM (op 06-09-2004)


Elke eerste maandag van de maand krabt Kiers aan z'n achterste. Hierbij komt zo'n dodelijke gifwolk los dat er ook alarm geslagen wordt. Houdt ramen en neuzen dicht en zet de radio of tv aan.

bromde mack om 12:23 PM (op 06-09-2004)


...en dan nu: het vaste onderdeel van de waarden en normen show: de bicat webcam!

bromde Vil om 01:37 PM (op 06-09-2004)


Vil, je bent in beeld!

bromde Paul om 02:58 PM (op 06-09-2004)


Enerverend beroep lijkt me dat, boekhouder.

bromde P. om 03:52 PM (op 06-09-2004)


Goh, zonder handen ook nog eens.

Paul, zoek ook eens een foto van mij en m'n spannende hobby. Uitdaging.

bromde Lennard om 04:01 PM (op 06-09-2004)


Je bent er nogal trots op h, Lennard?

bromde Paul om 04:14 PM (op 06-09-2004)


Indrukwekkend bezoekersaantal. Proficiat daarvoor!

bromde Vincent Nemo om 04:41 PM (op 06-09-2004)


In hoeverre je een enkele kabouter met lange roze nek op je schoot een bezoekersaantal kunt noemen, natuurlijk.

bromde Kiers om 04:56 PM (op 06-09-2004)


Paul,
Ik zou hem toch echt uit m'n broek hebben gehaald en over m'n eigen hormpoale uitstulpingen cq uithangsels heen gelarrrrdeerrrdd hebben.

Zoek dus gerust nog even verder. Het geluk zal je zeker treffen op deze queeste.

bromde Vil om 04:56 PM (op 06-09-2004)


Lekker

'Hoe lang zijn jullie nu getrouwd?'
'God, daar vraag je me wat. Twee, tweenhalf jaar geloof ik, h Tru?'
'Als je die drie jaar hokken niet meerekent, ja.'
'En hoe zie jij Trudy, Renee?'
'Voornamelijk als een vogeltje. Een klein koud vogeltje, dat geloof ik nit helemaal op eigen vleugels zal kunnen vliegen. Trudy heeft namelijk een geweldige behoefte aan warmte, ze heeft het altijd koud. Ze heeft zelf verschrikkelijk veel liefde, maar ze vraagt eigenlijk dag en nacht om warmte, om dingetjes van genegenheid. Dat is wel eens moeilijk, want ze vraagt wel eens meer warmte dan ik op een bepaald moment geven kan.'
'En hoe lossen jullie dat dan op? Heb je daar een bepaald systeempje voor Trudy?'
'Ach nee. Ik geloof dat zulke dingen zich in een goed huwelijk vanzelf oplossen. En daar komt bij dat ik Renee natuurlijk erg goed begrijp, op die momenten. Dat zou anders zijn als ik net in het vak zou zitten, bij voorbeeld als ik bibliothecaresse in Boerenkoolstronkradeel zou zijn geworden. Wist je dat ik vroeger bibliothecaresse wou worden? Jazekers wel. Wat een gek mens h.'
'Heb jij een vaste methode Renee, in zulke gevallen?'
'Ach, we zitten allebei in het vak h, dat maakt het aan de ene kant moeilijk, maar aan de andere kant pik je daardoor meer van elkaar. Het zou anders zijn, misschien ook wel moeilijker, als Trudy wel in het vak zat, maar ik niet. Dat heeft trouwens maar een haartje gescheeld hoor, wist je dat?'
'Nee, dat wist ik niet.'
'Ik moest en zou namelijk machinist worden vroeger. Op zo'n grote, zwarte, glimmende ouwe stoomtrein.'
'Dus je hebt geen standaardoplossing bij de hand?'
'Je bedoelt als ik meer warmte vraag dan Renee op een bepaald moment kan geven? Nee. Je kunt dan wel met zo'n gezicht gaan lopen maar ik geloof dat je in een goed huwelijk zoals wij dat hebben, waar je dus allebei in het vak zit, dan geloof ik toch altijd dat je die dingen moet uitpraten samen.'
'Oh zeker. Dat is het stomste wat je doen kunt: allebei met strakke koppen door het huis gaan lopen. Het is natuurlijk erg belangrijk dat Tru wt waarom ik haar op dit of dat moment niet de warmte kan geven, die ze nodig heeft. Nou en dan vertel ik haar dat gewoon, dan praten we er samen over.'
'Dan kun je het ook beter, makkelijker accepteren. Als Renee tegen mij zegt: hoor 's schat, ik wil wel, maar ik kn vandaag niet alle warmte opbrengen die jij vraagt, dan weet ik waar ik aan toe ben. Daarom moet je zulke dingen uitpraten. Ik zeker, want ik wt van mezelf dat ik erg veel warmte nodig heb en dat het lang niet altijd makkelijk voor Renee moet zijn om dat allemaal op te brengen. Godzijdank zitten we allebei in het vak, dus je denkt automatisch al beter over een heleboel dingen na.'
'Daar komt nog bij dat ik nooit echt lang kwaad op Tru kan blijven. Ik heb het wel eens hoor, dat ik denk: mens, wat ben je toch een sekreet, maar dan trekt ze even later ineens een heel gek clownskoppie of ze zet 's avonds iets goddelijks op tafel en dan ben ik er alweer geweest h. Maar ik vind het dus wl belangrijk dat je elkaar in je persoonlijke waarde laat.'
'Dat zeker ja, zet dat er vooral bij, want dat is voor ons allebei erg belangrijk: we houden allebei het recht op onze eigen persoonlijkheid. Daar bedoel ik dus niet de persoonlijkheid mee die we stuk voor stuk in het vak hebben, maar gewoon de alledaagse persoonlijkheid. Dan loopt de boel nooit uit de klauwen, als het goed is.'
'Vinden jullie jezelf een bijzonder huwelijk hebben?'
'God ja, wat is bijzonder. 't Is vooral een gek huwelijk dacht ik. Dat brengt het vak ook met zich mee.'
'En soms kan het verschrikkelijk fijn zijn.'
'Maar ik zou het niet bijzonder willen noemen. Ik begrijp gewoon niet dat er niet meer mensen zijn, die op deze manier tegenover hun huwelijk kunnen staan.'

bromde Kees van Kooten om 05:32 PM (op 06-09-2004)
TWAALFDE BRUID VOOR BARON BICAT

Uitgegeven: 5 september 2004 19:14

BICATTERVEEN - Baron Bicat, de laatste absolute monarch in Twente, heeft zijn oog laten vallen op een 16-jarig meisje als zijn twaalfde echtgenote. Dat hebben bronnen binnen zijn hofhouding zondag bevestigd.

Het tienermeisje was finalist tijdens de schoonheidswedstrijd Miss Bicat en deed vorige week mee aan een ritueel waarin jonge maagden topless een dansje maken voor de troon van de Baron. Voor zij met de koning trouwt, moet het meisje nog wel worden ontmaagd. Twente heeft met 38,1 procent relatief het hoogste aantal maagden ter wereld.

'Jonge, mooie bloemen'

De 63-jarige Baron Bicat heeft al elf officile echtgenotes, n verloofde en 23 kinderen. Er zijn echter onlangs twee 'vacatures' onstaan in zijn echtelijke bed omdat twee vrouwen bij de monarch in ongenade zijn gevallen. Een bron bij het hof liet weten dat de baron op zoek is naar 'jonge, mooie bloemen' om het kasteel wat op te fleuren.

Baron Bicat, ook wel De Leeuw genoemd, regeert Twente sinds zijn 8ste jaar, in 1949. Zijn vader, Groothertog Bicat IV, leidde het Twentse hertogdom in 1943 naar onafhankelijkheid. Hij stierf in 1982 op 135-jarige leeftijd en liet maar liefst honderdzeventig vrouwen achter. Na zijn dood bestuurde Groothertogin Von Slickeren het land tot Baron Bicat oud genoeg was om de troon te bestijgen.

bromde Bicatterveense Courant om 05:33 PM (op 06-09-2004)


Daar heb ik vandaag teveel last van mijn ADHD voor, zo'n lang verhaal. Ik vind het ongelezen mooi. Klopt dat?

* stuitert weer verder *

bromde Adriana om 06:30 PM (op 06-09-2004)


Met 'Adobes' gaf Adriana al een hint, nu heeft ze er weer een.

ADHD. Adriana en Harold?

bromde Paul om 06:36 PM (op 06-09-2004)


Adriana O. en Bewegende S. is het Paul. ADO en BES. ADHD betekent Alle Dagen Hevig Drugsgebruikend. Da's wat anders.

bromde Lennard om 07:49 PM (op 06-09-2004)


Ahem. Je suggestie is exact hetgeen ik een tijdje terug opperde. Maar dat werd door het paar glimlachend terzijde geschoven. Geheugenverlies is trouwens een van de gevolgen van die 'spannende hobby' van je.

bromde Paul om 08:54 PM (op 06-09-2004)


Mij hoor je niet klagen over dat rukkersgilde!

bromde de ontsnapte spermatoos om 08:57 PM (op 06-09-2004)


Goh Paultje, die foto is niet alleen zonder handen maar ook zonder zuurstofmasker en G-Force pak. Goed h?
Ja, de boekhoudersopleiding haalt niet iedereen hoor...

bromde mack om 10:04 PM (op 06-09-2004)


Mijn felicitaties "pour Monsieur le Baron, le sacre bon homme".
Wanneer mogen we de officile uitnodiging verwachten?

*Gaat ras zijn gala uniform, overdadig met medailles uit WW2 behangen naar de stomerij brengen.*

Parbleu, waar is mijn parade sabel?

bromde Arnaud om 10:24 PM (op 06-09-2004)


Mack came out of the closet. Hulde!

bromde aul om 10:38 PM (op 06-09-2004)


(P-aul.)

bromde P. om 10:39 PM (op 06-09-2004)


Ik geloof dat ik maar eens een nieuwe achtergrond moet gaan maken. Denk ik.

bromde Marnix om 10:52 PM (op 06-09-2004)


Marnix, wat mij betreft pesten we die Yankees minimaal tot de elfde met deze plaat. Als je daarna 'Yankee Go Home' in het Arabisch geschreven op een witte vlag met blauwe zespuntige ster weet te plaatsen, zal ik de drie ambassades bellen om te kijken of ze het iets vinden.

Als jullie het niet erg vinden, ga ik naast mijn vrouw liggen slapen. Trouwens, ook als jullie het wel erg vinden.

bromde Kiers om 11:23 PM (op 06-09-2004)


Wat vindt je vrouw van die PFOARTs van je?

bromde Paul om 11:29 PM (op 06-09-2004)


Ik vind het niet erg.

Als ik het goed heb liggen er ook op mij lekker warme billen te wachten.

Morgen weer nieuwe onzin. Als het meezit.

bromde Marnix om 12:31 AM (op 07-09-2004)


Ja. Ik ga ook maar eens naar bed.

Misschien ben ik er morgen wel. Bij.

bromde Hoof om 01:24 AM (op 07-09-2004)


Hm waar of niet waar, het is wel prachtig leesvoer!

bromde Eric om 02:51 AM (op 07-09-2004)


waar of niet waar is geen vraag

bromde peeter burgeik om 07:04 AM (op 07-09-2004)


* denkt na over BrEeZaH-poezie *

Waar de toppie blank der duinen loom door het Hollands landschap scootert.

('t is vroeg)

Erg vroeg.

bromde Hoof om 08:38 AM (op 07-09-2004)


't is nog steeds vroeg.
en die billen waren vannacht niet lekker warm, maar zweterig warm.

Onder het synthetisch dons.

bromde Vil om 09:03 AM (op 07-09-2004)


Mijn billen (zegt zij ook) waren niet alleen wat klam (dons dekbed), maar ook behoorlijk van de wereld.

Had ze niet eens door dat het al 2 uur des nachts was.

Pfoe. Hoefde ik een hoop niet uit te leggen.

* zet de tering niet naar de nering *

* sluit nieuw espresso-infuus aan *

bromde Hoof om 09:05 AM (op 07-09-2004)


*Plukt kuikentjes kaal voor in ECHT DONZEN dekbed*

bromde Vil om 09:12 AM (op 07-09-2004)


* trekt onderbroek uit spleet *

Je komt nog eens wat tegen, op de vroege morgen.

* nog koffie *

bromde Hoof om 09:42 AM (op 07-09-2004)


huiswaarts huiswaarts vroeger mailtje sturen


-bicat- !

Kritieken worden pas waardevol wanneer u zelf een duit in het vuighe zakje doet.
Inspiratie? Mailen maar.
Onvuighe inzendingen worden zomaar geweigerd. Met of zonder reden.
(?)